REGULAMIN UCZESTNIKA

REGULAMIN

UCZESTNIKA KOLONII FORMACYJNEJ

  1. Uczestnik kolonii obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, innych regulaminów szczegółowych ( regulaminu ppoż., regulaminu i w basenie, regulaminu ośrodka wypoczynkowego itp.) oraz do poleceń wychowawcy i kierownika kolonii.
  2. Bezwzględnie zakazane jest:
  • Palenie tytoniu, wszystkich wyrobów tytoniowych (także e-papierosy), picie alkoholu i używanie środków odurzających. Zakaz ten dotyczy zarówno uczestników jak i kadry wychowawczej.
  • Niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  • Samowolne oddalanie się z terenu zakwaterowania oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy.
  • Używania słów uznanych powszechnie za niecenzuralne i obraźliwe.

3. Uczestnik kolonii ma obowiązek:

  • Poszanowanie cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego przekonań.
  • Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych dla jego grupy. W przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji powinien zgłosić to swojemu wychowawcy.
  • Zgłaszania wychowawcy wszelkich zauważonych nieprawidłowości, szczególnie zagrożeń dla zdrowia i życia.

4. Organizator kolonii nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe itp.), pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik kolonii zabierze ze sobą na wypoczynek.

5. Używanie telefonów komórkowych jest dopuszczalne wyłącznie w czasie wskazanym przez wychowawcę grupy. W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z wychowawcą grupy.

6. Każde wykroczenie przeciw zasadom regulaminu będzie skutkowało ukaraniem uczestnika kolonii upomnieniem lub naganą, a w przypadkach poważniejszych wydaleniem z kolonii na koszt rodziców/opiekunów prawnych w trybie natychmiastowym.

7. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika.