Ferie z Bogiem 2022 – informacje

Rozpoczynamy czas ferii zimowych. Rok szkolny, który przeżywamy jest bardzo trudny, pełen obaw i lęku związanych z COVID-19. Stąd z nadzieją patrzymy na okres, który przed nami. Wielu z nas weźmie udział w turnusach dla Liturgicznej Służby Ołtarza. Podczas takich wyjazdów nie zabraknie modlitwy, formacji liturgicznej i biblijnej. Wszystko to służy pogłębianiu życia duchowego i modlitewnego. Ale te wyjazdy to nie tylko czas formacji, ale i wypoczynku, zabawy i wspólnych wycieczek, które są gwarancją dobrze spędzonego czasu.
Prezentujemy wytyczne dla uczestników i rodziców turnusów feryjnych, przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej:
 
1. Uczestnicy wypoczynku:
 • Są zdrowi w dniu przyjazdu, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. (Ankieta Covid jest na karcie uczestnictwa)
 • Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 • Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.
 
2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
 • Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 • Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
 • Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
 • Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 • Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku i środek antybakteryjny.
 • Organizator traktuje dziecko, o ile nie dostał informacji o zaszczepieniu dziecka od rodziców/opiekunów prawnych (certyfikat zaszczepienia), jako niezaszczepione i uwzględnia, w organizacji wypoczynku jako osobę, na którą nałożono limity (kino, restauracje, baseny itp.). Warto, więc przekazać informację o zaszczepieniu dziecka organizatorowi wypoczynku.
 • Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEiN rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury uczestnika rano i wieczorem każdego dnia. Wypełniając oświadczenie dostępne w załączniku. 
3. Transport uczestników:
 • Dojazd na miejsce wypoczynku odbywa się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym (także transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.
4. Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i obozów lub innych form wypoczynku):
W trakcie trwania rekolekcji nie przewidujemy odwiedzin podczas turnusu (dotyczy przede wszystkim: rodziców, dziadków, rodzeństwa, animatorów, księży).
 
5. Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży:
Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej oraz nie mogą podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
 
ks. Dominik Leniart
Diecezjalny duszpasterz LSO diecezji rzeszowskiej
 
Dokumenty do pobrania: